1.Γενικά

            H εταιρεία με την επωνυμία myboho, είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στις ηλεκτρονικές σελίδες υπηρεσιών του www.myboho.gr .

            Για την εταιρεία myboho. ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα και ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Κατανοούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι είστε ενήμεροι και ενδιαφέρεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα.

            Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019), καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2.Ποιοι είμαστε

3.Επεξήγηση βασικών όρων

Προσωπικό δεδομένο: κάθε πληροφορία που αναφέρεται και ταυτοποιεί ένα άτομο, όπως στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος κλπ), εκπαίδευση (τίτλοι σπουδών, βαθμοί), εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες. Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Ευαίσθητα Προσωπικά δεδομένα : η φυλετική ή εθνική  προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, οι θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν  στην υγεία του υποκειμένου, δεδομένα που αφορούν στην ερωτική του ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, οι ποινικές διώξεις και καταδίκες, καθώς και η συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων : κάθε εργασία που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση υπολογιστών, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή και καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση και η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εκτελών την επεξεργασία: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

Αποδέκτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως,  ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η παραβίαση της ασφάλειας, που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

4.Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

            Για την επεξεργασία των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται κατωτέρω, myboho  στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης : Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης – πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του στο www.myboho.gr  είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά την εγγραφή του και την καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας και η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Έννομα συμφέροντα – έννομες υποχρεώσεις : Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της myboho  (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων), τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της myboho αλλά και για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή / και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι εγγεγραμμένοι χρήστες-πελάτες καλούνται να δώσουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για την αποστολή ενημερωτικών / προωθητικών μηνυμάτων και για τη χρήση cookies (βλ. σχετικά στην Πολιτική Cookies τoυ ιστότοπου).

5. Είδος και Σκοποί επεξεργασίας:

            Η myboho. επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί  η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Προσωπικά δεδομένα των χρηστών – πελατών υπόκεινται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της λήψης, εκτέλεσης και παράδοσης παραγγελίας, καθώς και στο πλαίσιο ερωτημάτων σχετικά με αγορές, προϊόντα και υπηρεσίες τηςmyboho.  και σχετικά με τις παραγγελίες στο www.myboho.gr για τον σκοπό της εξυπηρέτησής τους. Περαιτέρω, και εφόσον ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης έχει δώσει την σχετική συγκατάθεση του, myboho δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα για την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, καθώς και για τη βελτίωση της διαχείρισης του πελατολογίου της και της λειτουργίας του ηλεκτρονικού της καταστήματος www.myboho.gr .

            Ο  χρήστης / πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

 1. Ως επισκέπτης : Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη / πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της myboho. μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους, και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 2. Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος : Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης / χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Μία φορά το χρόνο η myboho θα ζητά από τον χρήστη / πελάτη να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που αυτή διατηρεί και να τα επικαιροποιήσει, εφόσον υπάρχουν αλλαγές. Ο χρήστης / πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του.

            Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος ( www.myboho.gr ) και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, ζητούνται:

 • το πλήρες ονοματεπώνυμο·
 • η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής·
 • η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)·
 • τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία, όπως Επωνυμία Επιχείρησης, Επάγγελμα, Δ.Ο.Υ. και Α.Φ.Μ.)·
 • ο αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας·
 • η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του πελάτη.

            Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον επισκέπτη / εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία myboho για τον σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι της myboho

            Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρίζονται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Viva payments) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

            Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας, η επικοινωνία με τον χρήστη – πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν στα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και γενικώς οι πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στον χώρο επιλογής του χρήστη – πελάτη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του χρήστη – πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα. Ο επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η  παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων. Για τον λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη – πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.

            Για την αποστολή στον εγγεγραμμένο χρήστη – πελάτη εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων περί ειδικών προσφορών και εκπτώσεων, διάθεση νέων ή εναλλακτικών προϊόντων κλπ  θα πρέπει προηγουμένως να έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεσή του. 

            Έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεση αυτή και να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.myboho.gr στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

            O επισκέπτης / εγγεγραμμένος χρήστης-πελάτης ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας από την  ακόμα και χωρίς τη συγκατάθεσή του σε περίπτωση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της βάσει νόμου, όπως όταν τα σχετικά δεδομένα ζητούνται από τις φορολογικές και τραπεζικές αρχές στα πλαίσια ελέγχων ή τις αρμόδιες εποπτικές και δικαστικές αρχές.

6Πότε και πώς διαβιβάζουμε σε άλλους τα προσωπικά σας δεδομένα

            Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, συμβαλλόμαστε με τρίτους συνεργάτες / προμηθευτές / υπεργολάβους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούμε μαζί τους τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για να παρέχουν τις υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να προστατεύουν τα δεδομένα σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς.

            Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες μπορεί να είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου και ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η myboho    και οι οποίοι υπόκεινται στους ειδικούς αυστηρούς όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που έχουν συμφωνήσει με τηνmyboho.Ε. ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας. myboho  απαιτεί από τους υπαλλήλους της, τους συντηρητές της ιστοσελίδας της, καθώς και τους τρίτους συνεργάτες της να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών, ώστε να προστατεύουν και να αποτρέπουν την αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / εγγεγραμμένων χρηστών – πελατών της που επεξεργάζονται.

            Περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στις αρμόδιες Αρχές (π.χ. εφορία, δικαστικές αρχές, ελληνική αστυνομία, ελεγκτικούς φορείς) και αποκλειστικά και μόνο σε αυτές, όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία / διάταξη, καθώς και για την προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας.

            Δεν προσφέρουμε, ούτε πουλάμε τα προσωπικά δεδομένα σας.

7. Τα δικαιώματά σας

 •  Δικαίωμα στην ενημέρωση :

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ξεκάθαρη ενημέρωση σε σχέση με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς. Για παράδειγμα, γιατί λαμβάνουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, πού θα αποθηκεύονται, για πόσο χρόνο, για ποιο λόγο και λοιπά.

 • Δικαίωμα στην πρόσβαση :

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα προσπαθήσουμε να σας εξυπηρετήσουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε σχέση πάντα με τον εργασιακό μας φόρτο.

 • Δικαίωμα στη διόρθωση:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επικαιροποιημένα.

 • Δικαίωμα στη διαγραφή / δικαίωμα στη λήθη:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους υπολογιστές μας και τα αρχεία μας υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν αντιβαίνει σε νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις μας.

 • Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης:

Μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και αν η επεξεργασία γινόταν με τη συγκατάθεσή σας. Αν η ανάκληση αυτή μας αφαιρεί την ικανότητα εκτέλεσης της σύμβασης την οποία έχουμε συμφωνήσει μαζί σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε ξανά μαζί μας και να βρούμε ένα νέο τρόπο συνεργασίας επωφελή και για τις δύο πλευρές.

 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία βάσει έννομων συμφερόντων:

Αν κρίνετε ότι έχετε έννομο συμφέρον, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων:

Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα δεδομένα σας από τη βάση δεδομένων μας σε άλλη.

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε αλλά όχι και να τα χρησιμοποιήσουμε ή να τα επεξεργαστούμε) σύμφωνα με ό,τι ορίζει ο Γενικός Κανονισμός.

 • Δικαίωμα στην απενεργοποίηση των Cookies:

Έχετε το δικαίωμα να επιλέξετε εσείς αν και ποια cookies θα αποδεχτείτε, με εξαίρεση τα απαραίτητα, δηλαδή τα απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπού μας.

Τέλος, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

8. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός της ΕΕ

            Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Χρόνος και Μέσα Αποθήκευσης Προσωπικών Δεδομένων

            Τα δεδομένα του επισκέπτη χρήστη – πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται η εταιρεία  μέχρι την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας του.

            Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη – πελάτη θα διατηρεί και επεξεργάζεται έως ότου ο εγγεγραμμένος χρήστης – πελάτης ζητήσει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή, για επεξεργασία των δεδομένων του που γίνεται βάσει της συγκατάθεσής του, μέχρι την άρση της σχετικής συγκατάθεσης.

            Αναγκαία προσωπικά δεδομένα, που αφορούν στις συναλλαγές του πελάτη με την εταιρεία,  καθώς και στην ενημέρωση, συγκατάθεση και άρση της συγκατάθεσής του για την επεξεργασία των δεδομένων του, θα παραμένουν ως πληροφορίες για τον πελάτη προς διασφάλιση της απόδειξης της νομιμότητας της επεξεργασίας των δεδομένων του από την εταιρεία, διασφάλιση των έννομων αξιώσεων των μερών και συμμόρφωση της εταιρείας με τις έννομες υποχρεώσεις της.

            Τα  προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια, κατά περίπτωση σε ηλεκτρονικούς και φυσικούς φακέλους, στο e-mail, στον server και στο cloud back up τoυ ιστότοπού μας.

            Για τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με το πού και για πόσο καιρό διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στο [email protected]  ή στο 210 220 84 59.

10.Δεδομένα Ειδικής Κατηγορίας

           myboho.  δεν συλλέγει ούτε απαιτεί την κοινοποίηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας του www.myboho.gr .

11. Ασφάλεια – Μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

            Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια. Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους είτε αυτά βρίσκονται σε υλική είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους εργαζόμενους που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 • ανωνυμοποίηση / ψευδωνυμοποίηση, όπου είναι δυνατό˙
 • χρήση antivirus·
 • πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα της επιχείρησης μόνο με κωδικό·
 • ανίχνευση και διαχείριση περιστατικών παραβίασης ασφαλείας·
 • τήρηση αντιγράφων ασφαλείας·
 • πολιτική χρήσης φορητών μέσων·
 • ελαχιστοποίηση δεδομένων·
 • αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς με χρήση πρωτόκολλων ασφαλείας που εγγυώνται, στο μέτρο του δυνατού, την αποτροπή διαρροής δεδομένων·
 • μέτρα για την φυσική ασφάλεια έντυπου υλικού και IT συσκευών, όπως κλείδωμα ερμαρίων με έγγραφα, σύστημα πυροπροστασίας, σύστημα συναγερμού.

            Επιπλέον το www.myboho.gr διαθέτει πιστοποιητικό SSL. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται με έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

            Περαιτέρω, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που καταχωρίζετε, όταν κάνετε εγγραφή στο  www.myboho.gr . Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να φυλάτε καλά αυτά τα στοιχεία για να μην κινδυνεύσουν να πέσουν σε χέρια τρίτων. Επιπροσθέτως, σας συμβουλεύουμε να δημιουργείτε password χρησιμοποιώντας σύμβολα μαζί με αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
            Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρίζονται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (Viva payments) που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.
            Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.myboho.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από τον Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

12.Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

            Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή τη χρήση cookies από εμάς ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας ή στέλνοντας email στο [email protected]  ή καλώντας μας στο 210-2208459.

13.Πληροφορίες Έκδοσης – Αλλαγές και Ενημερώσεις

            Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά την 5/5/2020. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, πλην της ανάρτησης της επικαιροποιημένης Πολιτικής στην ιστοσελίδα μας. Μπορεί να στέλνουμε περιοδικά email προκειμένου να υπενθυμίζουμε τις αλλαγές και τις ενημερώσεις της παρούσας Πολιτικής, αλλά θα πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας συχνά για να ενημερώνεστε για την τρέχουσα και ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.